Email : info@drcubala.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka jest Prywatna Praktyka Lekarska dr Magdaleny Cubały-Kucharskiej – Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana, zarejestrowana pod adresem 05-500 Piaseczno, ul. Zielona 17/80, miejsce przechowywania i przetwarzania danych: 05-500 Piaseczno, ul. Kniaziewicza 45 lok. 10 określana dalej jako Arcana.
 2. Kontakt z Arcaną jest możliwy: za pomocą e-maila: info@drcubala.com lub drogą pocztową: ul. Kniaziewicza 45 lok. 10, 05-500 Piaseczno
 3. Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Integracyjnej Arcana. Kontakt jest możliwy pod adresem  e-mail: info@drcubala.com lub drogą pocztową: ul. Kniaziewicza45 lok. 10, 05-500 Piaseczno.
 4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez Arcanę w celu udzielenia porady lekarskiej lub wykonania badań diagnostycznych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą e-maila: info@drcubala.com lub drogą pocztową: ul. Kniaziewicza45 lok. 10, 05-500 Piaseczno lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby Arcany.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka mogą być inne podmioty lecznicze, w związku z realizacją wizyty lekarskiej i/lub wykonania badań diagnostycznych.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein, na potrzeby wykonania wysoko specjalistycznych laboratoryjnych badań diagnostycznych.
 8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane przez okres realizacji procesów związanych z umówieniem wizyty lekarskiej oraz przez okres wynikający z art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Arcany dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka, ich sprostowania, aktualizacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pani/Pana osoby ani osoby Pani/Pana dziecka nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych albo danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 11. Podawanie do wiadomości Arcany Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka nie jest obowiązkowe, jednak brak tych danych może uniemożliwić udzielenie porady lekarskiej lub wykonanie badań.