Email : info@drcubala.com

Wpływ alergii i nietolerancji pokarmowych na stan kliniczny w autyzmie

[Zabrania się kopiować i powielać treść artykułu bez zgody autora. Powielanie bez zgody autora fragmentów, cytatów lub całej treści artykułu będzie ścigane sądownie.
Można cytować z powołaniem się na artykuł, autora, z zamieszczeniem linku do zawartości i po poinformowaniu o tym dr Magdaleny Cubały-Kucharskiej.]

Całość doktoratu można pobrać i przeczytać w pliku PDF.


WPŁYW ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWYCH NA STAN KLINICZNY W AUTYZMIE

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Wydział Wojskowo-Lekarski

lek. med. Magdalena Cubała Kucharska

STRESZCZENIE

Cel: ocena nasilenia alergii IgE-zależnych lub związanych z nietolerancją pokarmową dolegliwości żołądkowo-jelitowych, a także weryfikacja obciążenia rodzinnego atopią u dzieci autystycznych w porównaniu z neurotypowymi dziećmi alergicznymi. Obserwacja w kierunku zaostrzenia objawów autystycznych po ekspozycji na alergeny lub pokarmy oraz reakcji na dietę albo immunoterapię u autystyków.

Materiał i metody: u 123 dzieci autystycznych spełniających kryteria ICD dla autyzmu (111 chłopców i 12 dziewczynek, wiek 2 – 13 lat) oraz 111 dzieci nieautystycznych z alergią (58 chłopców i 53 dziewczynki, wiek wieku 2,5 -13 lat) zbadano metodą ELISA sIgE dla 25 alergenów oraz przeprowadzono kwestionariusz oceniający osobniczą i rodzinną historię alergii, objawów żołądkowo-jelitowych oraz reakcji na dietę. Istotność różnic weryfikowano przy pomocy testów: chi-kwadrat, Manna-Whitneya oraz dokładnego testu Fishera.

Wyniki: Badanie sIgE wykazały na istotnie mniejsze nasilenie alergii w zakresie 6 alergenów wziewnych i 6 pokarmowych u dzieci z autyzmem. Żaden alergen nie występował znamiennie częściej w grupie autystycznej. Badaniem ankietowym w grupie autystycznej wobec neurotypowej alergicznej stwierdzono znamiennie częstsze występowania biegunek, zaparć, wzdęć cuchnących stolców i gazów jelitowych, brak różnic w zakresie reakcji na dietę, wybiórczego apetytu, krwi i śluzu i niestrawionych resztek w stolcu, znamiennie rzadsze występowanie historii osobniczej i rodzinnej alergii, refluksu i wymiotów.

Wnioski: Wyniki przemawiają przeciw związkom alergii atopowej z etiologią autyzmu, choć sugerują możliwe współistnienie nietolerancji pokarmowej z autyzmem i potwierdzają możliwy wpływ atopii na stan kliniczny niektórych pacjentów. Przemawia to za podejmowaniem w autyzmie diagnostyki uczuleń, diety, oraz sporadycznie immunoterapii.